Nowy sezon League of Friends

League of Friends jest profesjonaln?, darmow? i zautomatyzowan? polsk? lig?, otwart? równie? na zagraniczne klany (strona jest w dwóch wersjach j?zykowych). W ka?dym sezonie do wygrania jest serwer na dwa miesi?ce, a czasem nawet nagrody rzeczowe! Administracja dba o porz?dek i walczy z wszelkimi oszustami, jak np. cheaterzy.

Liga istnieje na scenie ju? ponad 2 lata i ma za sob? ju? 10 udanych sezonów (w ró?nych trybach), w których gra?y wszystkie najlepsze polskie klany. Ka?dy sezon jest podzielony na fazy freeplay i playoff, dzi?ki czemu wygrywa najlepszy klan. Mecze playoff s? komentowane na ?ywo w Internecie.

Liga jest ca?y czas rozwijana i ch?tnie sugeruje si? uwagami samych graczy. Jej renom? potwierdzi? mo?e losowanie na antenie HeadShoot TV, które przeprowadzi? Tonio ze swoj? urocz? asystentk? Gusi? (link).

LoF nie ogranicza si? tylko do najpopularniejszego trybu CTF 3vs3, ale przeprowadza równie? sezony w mniej modnych trybach jak HTF (Hold The Flag). Co wi?cej nie obawia si? wprowadza? nowatorskich pomys?ów, czego dowodem jest ich wakacyjny sezon z nagrod? rzeczow?! link.

Dzisiaj rozpocz??y si? zapisy do ósmego sezonu LoF Capture the flag 3vs3. Zapraszamy wszystkie klany do czynnego udzia?u w tych rozgrywkach! Strona ligi: http://lof-soldat.pl .